Жария оферта шарты
Осы келісім-шарт бойынша "Kyran Films"" ЖШС Бұдан әрі "Орындаушы" деп аталатын, жарғы негізінде әрекет ететін, басқарушы тұлғасында бір тараптан және бұдан әрі "Тапсырыс беруші" деп аталатын, оффлайн-курстарға жария офертаның осы келісім-шартының талаптарын қабылдаған кез келген тұлға екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп "Тараптар" деп аталатын, Орындаушының Тапсырыс берушілермен төмендегі туралы осы келісім-шартты жасасуға ресми жария ұсынысы болып табылатын тұлғалардың шектелмеген тобына арналған оффлайн-курстарға жария оферта келісім-шартын (бұдан әрі — келісім-шарт) жасасты.:

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
1.1. Тапсырыс беруші мен орындаушы арасындағы келісім-шарттық қатынастар жария оферта келісім-шарты түрінде ресімделеді. Тиісті нысанды толтыру және веб-сайттың және / немесе веб-қосымшаның тиісті бөлімінде\бөлімдерінде "картамен төлеу" батырмасын басу https://kyran.online (бұдан әрі-Платформа) Тапсырыс берушінің мәртебесіне қарамастан, (жеке тұлға, жеке тұлға-кәсіпкер) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес, жария оферта шартының талаптарын, оның ішінде төменде және осы келісім-шартта көрсетілгендерді орындауды өзіне алғанын білдіреді.
1.2. Жария оферта келісім-шарты жария болып табылады, яғни Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексінің 23-тарауына сәйкес, оның шарттары мәртебесіне қарамастан (жеке тұлға, жеке тұлға-кәсіпкер) барлық тапсырыс берушілер үшін бірдей. Осы келісім-шартпен толық келіскен жағдайда Тапсырыс беруші осы келісім-шарттың талаптарын қабылдайды.
1.3. Осы келісім-шарт "картамен төлеу" батырмасын басқан сәттен (күнінен) бастап күшіне енеді», осымен Тапсырыс беруші, Орындаушының онлайн-курстарына қатысуын сатып алуға келісім береді және келісім-шарт Тараптар осы келісім-шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін әрекет етеді.
1.4. Келісім-Шарт бойынша келісім-шарттық құқықтық қатынастарды реттеу үшін Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасын таңдайды және қажет болған жағдайда қолданады.

2. ТЕРМИНДЕР МЕН АНЫҚТАМАЛАР
"Жария оферта келісім-шарты" — үлгісі платформада орналастырылған және орындаушы үшін міндетті болып табылатын, Орындаушының ақылы негізде онлайн-курстарға бару туралы ұсынысы бар, белгісіз тұлғалар тобына, оның ішінде тапсырыс берушілерге бағытталған жария келісім-шарт.
"Акцепт" — Тапсырыс берушінің тиісті нысанды толтыру және"картамен төлеу" батырмасын басу арқылы, ақылы негізде онлайн-курстарға бару туралы орындаушының ұсынысын қабылдауы.
"Тапсырыс беруші" -Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес, платформаға келген және ақылы негізде қандай да бір онлайн-курстарға баруға ниеті бар, кез келген әрекетке қабілетті жеке, жеке тұлға-кәсіпкер.
«Орындаушы» — ТОО "kyran.films".

3. КЕЛІСІМ-ШАРТТЫҢ МӘНІ
3.1. Орындаушы онлайн-курстарды (бұдан әрі - курстар) ұсыну бойынша қызметтер көрсетуге және Курстарды аяқтағаннан кейін Тапсырыс берушіге бұл туралы растайтын құжатты (анықтама немесе сертификат немесе жеке үлгідегі диплом) беруге міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші барлық кезеңдерде курстардың барлық модульдерінің емтихандарын табысты тапсыруға, курстар төленгеннен кейін курстарға бару (курсқа қабылдау) үшін онлайн-тест пен сұхбатты (тиісті әңгімелесуді) табысты өтуге және осы келісім-шарттың талаптарымен курстардың құнын төлеуге міндеттенеді.
3.2. Курстардан өтудің жалпы мерзімі: келісім бойынша.
3.3. Курстарды өткізудің басталу күнін, орны мен уақытын және курстарды өткізудің өзге де шарттарын Тапсырыс беруші мен орындаушы жеке белгілейді және келіседі.
3.4. Курс форматы: онлайн.
3.5. Орындаушы онлайн-форматта өткізілетін курстарды өткізудің сапасына кепілдік береді және бірдей қамтамасыз етеді.
3.6. Тапсырыс беруші мен орындаушы осы Шарт жалған немесе қулықпен жасалған мәміле немесе қысым немесе алдау ықпалымен жасалған мәміле болып табылмайтынын растайды.
3.7. Орындаушы осы келісім-шартты орындау процесінде туындайтын және әрекет ететін құқықтық қатынастар саласын реттейтін шаруашылық қызметті жүзеге асыруға барлық қажетті рұқсаттары бар екенін растайды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес, қандай да бір шектеулерсіз курстарды іске асыруға құқығы бар екеніне кепілдік береді және осы келісім-шартты орындау процесінде тапсырыс берушінің құқықтары бұзылған жағдайда жауапты болуға міндеттенеді.

4. ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ
4.1. Тапсырыс беруші:
4.1.1. курс ақысын төлегеннен кейін курстарға қатысу (курсқа қабылдау) үшін онлайн-тест пен сұхбаттан (тиісті әңгімелесуден) сәтті өтуге, курстарға уақытында қатысуға, курстарды адал және тиісті түрде зерделеуге, тапсырмаларды орындауға, курстардың модульдері мен бағдарламаларын меңгеруге, курстардың барлық емтихандарын, соның ішінде курстардың әрбір модулін табысты тапсыруға, графикті / кестені сақтау және курстарға және курстарға қатысуға әсер ететін өзгерістер туралы алдын ала хабарлауға;
4.1.2. көрсеткіштер орташа көрсеткіштерден төмен болған жағдайда курс модулін қайта зерттеуге;
4.1.3. барлық карантиндік шаралар мен талаптарды, оның ішінде бетперде, қолғап кию жөніндегі талаптарды, санитариялық және жеке гигиеналық шаралар мен талаптарды, өрт қауіпсіздігі жөніндегі талаптарды және Орындаушының өзге де талаптарын сақтауға;
4.1.4. Орындаушының кез келген мүлкіне ұқыпты қарауға;
4.1.5. адамдардың өмірі мен денсаулығына, Орындаушының кез келген мүлкінің сақталуына қатер төндіретін жағдайдың туындағаны туралы Орындаушыға хабарлауға;
4.1.6. осы келісім-шарттың толық құпиялылығын сақтауға;
4.1.7. Орындаушының кез келген мүлкіне келтірілген залалды (зиянды) Орындаушыға өтеуге;
4.1.8. қоршаған ортаға, өзге де студенттерге және Орындаушының кез келген өкілдеріне, оның ішінде кураторларға, кеңсе қызметкерлеріне, менеджерлерге, ұйымдастырушыларға құрметпен қарауға;
4.1.9. жалпы қабылданған мінез-құлық нормаларын, этика мен іскерлік этиканы сақтауға;
4.1.10. осы келісім-шарттың талаптарын орындауға міндеттенеді.
4.2. Орындаушы:
4.2.1. Орындаушының кез келген мүлкіне келтірілген залал (зиян) үшін Тапсырыс берушіге қатысты айыппұл қолдануға;
4.2.2. Тапсырыс беруші осы келісім-шарттың кез келген талаптарын және курстарды өткізуге байланысты шарттар мен үдерістерді бұзған жағдайда, Тапсырыс берушіге қатысты кез келген заңды шараларды қолдануға;
4.2.3. Тапсырыс беруші осы келісім-шарттың талаптарын бұзған жағдайда, осы келісім-шартты бір жақты тәртіппен бұзуға, бұл туралы Тапсырыс берушіге электронды пошта немесе тиісті мессенджерлер арқылы алдын ала хабарланады.;
4.2.4. қажет болған жағдайда курстарға, оның ішінде курстардың кестесіне / кестесіне, модульдері мен бағдарламаларына кез келген өзгерістер енгізуге құқылы, бұл туралы Орындаушы Тапсырыс берушіге алдын ала хабарлайды.

5. ОНЛАЙН-КУРСТАРҒА ТІРКЕУ ЖӘНЕ РӘСІМДЕУ ТӘРТІБІ
5.1. Тапсырыс беруші тиісті курстарды таңдау, тиісті нысанды толтыру және "картамен төлеу" батырмасын басу арқылы платформада тиісті курстарға қатысуды сатып алуды өзі ресімдейді.
5.2. Тапсырыс беруші онлайн-тест пен сұхбаттан (тиісті әңгімелесуден) сәтті өтуге және курстар төленгеннен кейін курстарға бару (курсқа қабылдау) үшін олардың қорытындылары бойынша оң нәтиже (баға) алуға міндетті. Онлайн-тест және / немесе сұхбатты (тиісті әңгімелесуді) өткізу қорытындылары бойынша теріс нәтиже (бағалау) кезінде Тапсырыс беруші курстарға қатыспайды, курстарға жіберілмейді және курстарға қабылданбайды және тиісінше Орындаушы осы келісім-шартты бір жақты тәртіппен бұзады, бұл туралы Тапсырыс беруші, Тапсырыс берушінің электрондық поштасы немесе Тапсырыс берушінің тиісті мессенджерлері арқылы хабардар етіледі.

6. КЕЛІСІМ-ШАРТТЫҢ ҚҰНЫ ЖӘНЕ ТӨЛЕУ ТӘРТІБІ
6.1.Курстардың құнын Орындаушы анықтайды және ол сайтта көрсетіледі, оның ішінде келісілген сомма мөлшерінде алдын ала төлем (бұдан әрі – алдын ала төлем) кіреді.
6.2. Курстарды төлеу сайтта онлайн режимінде жүргізіледі.
6.3. Алдын ала төлем Тапсырыс берушіге келесі жағдайларда қайтарылмайды:
6.3.1. Тапсырыс берушінің қатысқанға дейін (курстарға қабылдау), онлайн-тест және / немесе сұхбатты (тиісті әңгімелесу) өткізу қорытындылары бойынша, оң нәтиже (баға) алғаннан кейін, бір жақты тәртіппен жария оферта шартын бұзуға шешім қабылдаған жағдайда, бұл туралы Орындаушыға, Орындаушының электрондық поштасы немесе Орындаушының тиісті мессенджерлері арқылы алдын ала хабарландырылады ;
6.3.2. Тапсырыс берушінің қатысқаннан кейін (курстарға қабылдау), курстарды оқу үдерісінде / барысында, қоғамдық оферта шартын бір жақты тәртіпте бұзуға шешім қабылдаған жағдайда, ол туралы Орындаушы, Орындаушының электрондық поштасы немесе Орындаушының тиісті мессенджерлері арқылы алдын ала хабарландырылады.

6.4. Тапсырыс беруші өз қалауы бойынша сатып алуды келесі үлгідегі несие картасымен төлеуге құқылы:
• Visa
• Visa Electron
• Mastercard
• Mastercard Electronic
• Maestro
Осы келісім-шарттың талаптарын қабылдай отырып, тапсырыс беруші төлем картасымен сатып алуға тапсырыс беруші төлеген кезде, осы карта эмитентінің қосымша комиссия алуы мүмкін екеніне келіседі және хабардар.
6.5. Курстарға барғаннан (курсқа қабылданғаннан) кейін, курстарды оқу процесінде / барысында курстардың құны Тапсырыс берушіге курстарды оқу процесінде / барысында туындаған қандай да бір жағдайларда қайтарылмайды.

7. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ЖӘНЕ ДАУЛАРДЫ ШЕШУ
7.1. Тараптар осы келісім-шарттың талаптарын орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін осы келісім-шартта және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген тәртіппен жауапты болады.
7.2. Бұл ретте, Орындаушы Тапсырыс берушіге қатысты қабылдайтын қосымша шаралар:
7.2.1. Тапсырыс берушіге дәлелді себептерсіз курстарға қатыспағаны үшін – ескерту жарияланады, ол Тапсырыс берушінің электрондық поштасына немесе Тапсырыс берушінің тиісті мессенджерлеріне жіберіледі.;
7.2.2. Тапсырыс берушінің дәлелді себептерсіз екі және одан да көп рет курстарға қатыспағаны үшін, оның ішінде курстарға қатысу жоспарланған курстарға қатысудың 80% - дан (сексен пайыз) төмен болса – ақылға қонымды мөлшерін Орындаушы айқындайтын және Орындаушының қалауы бойынша қалатын айыппұл және / немесе курстарға қатысқанын растайтын құжаттар (анықтама немесе сертификат немесе жеке үлгідегі диплом) бермеу және / немесе Орындаушының осы келісім-шартты бір жақты тәртіппен бұзуы, бұл туралы Тапсырыс берушіге Тапсырыс берушінің электрондық поштасы немесе Тапсырыс берушінің тиісті мессенджерлері арқылы алдын ала хабарланатын болады.
7.3. Тапсырыс берушіден берешекті өндіріп алу туралы дауларды қоспағанда, Тараптардың осы келісім-шартты орындауына байланысты даулар туындаған жағдайда, Тараптар оларды шағымдық тәртіпті сақтай отырып, келіссөздер жолымен шешуге міндеттенеді. Шағымды қарау және оған мәні бойынша жауап беру мерзімі — оны алған күннен бастап 7 (жеті) күнтізбелік күн. Барлық шағымдар осы талаптың мәнін түсіндіретін растаушы құжаттамамен ұсынылуы тиіс. Тапсырыс берушіден берешекті өндіріп алуға байланысты даулар бойынша талап қою тәртібін сақтау талап етілмейді.
7.4. Осы келісім-шарттан немесе оған байланысты туындайтын барлық даулар, келіспеушіліктер немесе талаптар, соның ішінде оны орындауға, бұзуға, тоқтатуға немесе жарамсыз болуына қатысты, Қазақстан Республикасының материалдық және іс жүргізу құқығына сәйкес Нұр-Сұлтан қаласының тиісті сотында шешілуге жатады.
7.5. Тапсырыс берушінің Орындаушыға және оның кез келген мүлкіне келтірген залал (зиян) үшін материалдық жауапкершілігі, құқыққа қарсы кінәлі мінез-құлық (әрекет немесе әрекетсіздік) нәтижесінде келтірілген залал (зиян) үшін туындайды. Тапсырыс беруші залал (зиян) келтіргеннен кейін, осы келісім-шарттың тоқтатылуы Тапсырыс берушіні Орындаушыға келтірілген залалды (зиянды) өтеу бойынша материалдық жауаптылықтан босатуға әкеп соқпайды.
7.6. Орындаушының кез келген мүлкі, оның ішінде үстел, орындықтар, лаптоп, компьютер және т.б. Орындаушының меншігі болып табылады.

8. ФОРС-МАЖОРЛЫҚ ЖАҒДАЙЛАР
8.1. Тараптар, егер мұндай орындамау форс - мажорлық мән-жайлардан, яғни осы келісім-шарт жасалғаннан кейін туындаған, күтпеген және бұлтартпайтын сипаттағы іс жүзінде осындай Тараптың бақылауынан тыс оқиғалар немесе мән-жайлар туындағанын дәлелдесе, ақы төлеу жөніндегі міндеттемелерді қоспағанда, өз міндеттемелерінің кез келгенін орындамағаны үшін жауапты болмайды.
Форс-мажорлық жағдайларға, атап айтқанда, сервердің бұғатталуы, табиғи катаклизмдер, ереуілдер, өрт, су тасқыны, жарылыстар, мұздану, соғыстар (жарияланған да, жарияланбаған да), бүліктер, апаттар, мемлекеттік органдар салатын шектеулер (бөлулерді, басымдықтарды, ресми талаптарды, квоталарды және бағалық бақылауды қоса алғанда), төтенше жағдай, егер бұл жағдайлар осы келісім-шарттың орындалуына тікелей әсер етсе карантин және карантиндік шаралар мен талаптар жатады.
8.2. Форс-мажорлық жағдайлардың туындауына байланысты, осы келісім-шарт бойынша міндеттемелерді орындау мүмкін болмаған тарап, екінші Тарапқа жоғарыда көрсетілген жағдайлардың туындауы туралы жазбаша түрде дереу хабарлауы, сондай-ақ күнтізбелік 3 (үш) күн ішінде екінші тарапқа форс-мажорлық жағдайлардың растауын ұсынуы тиіс. Мұндай растау форс-мажорлық жағдайлар туындаған жерде орналасқан уәкілетті мемлекеттік орган берген анықтама, сертификат немесе басқа да тиісті құжат болады.
8.3.Осы келісім-шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау үшін тараптарға талап етілетін уақыт, аталған мән-жайларға байланысты орындау кейінге қалдырылған кез келген мерзімге ұзартылатын болады.
8.4. Егер еңсерілмейтін жағдайлардың әсерінен, осы келісім-шарт бойынша міндеттемелерді орындамау үш айдан астам уақытқа созылса, Тараптардың әрқайсысы бұл туралы екінші Тарапты жазбаша хабардар ете отырып, осы келісім-шартты біржақты тәртіппен бұзуға құқылы. Форс-мажордың басталуына қарамастан, форс-мажорлық жағдайлар салдарынан осы келісім-шартты тоқтату алдында, Тараптар олар болған кезде және қажет болған жағдайда түпкілікті өзара есеп айырысуды жүзеге асырады.
Тараптар, осы келісім-шарттың осы бөлімінде (5-бөлім) баяндалған кез келген келісім-шарттар, егер курстар оффлайн-форматта өткізілген жағдайда, қатысты болатынымен және қолданылатынымен келісті.

9. ҚҰПИЯЛЫЛЫҚ
9.1. Тараптар осы келісім-шарттың мазмұны, сондай-ақ оны жасасу фактісінің өзі қатаң құпия ақпарат болып табылатынын мойындайды және осы келісім-шартқа қол қою туралы келіссөздер басталған күннен бастап құпиялылықты сақтауға міндеттенеді. Келісім-шарттың осы бөліміндегі қатаң құпия ақпарат деп кез келген банктік, коммерциялық немесе қызметтік ақпаратты, не Тарап еркін қол жеткізе алмайтын құпия ақпарат ретінде белгілеген, Тараптардың бірі үшін нақты және әлеуетті құндылығы бар, жария етілуі осы Тарапқа залал келтіруі мүмкін басқа ақпаратты қамтитын мәліметтер түсініледі.
9.2. Осы келісім-шарттың барлық қосымшалары мен толықтыруларының мазмұны да құпия болып табылады. Қосымшалар мен толықтыруларға қатысты құпиялылықты сақтау міндеті, Тараптар тиісті қосымшалар мен толықтыруларға қол қойған күннен бастап туындайды.
9.3. Тараптар құпия ақпаратты үшінші тұлғаларға екінші Тараптың келісімінсіз тек келесі жағдайларда ғана беруге құқылы:
- егер мұндай ақпарат сот талқылауын жүргізу барысында пайдаланылса және сот белгіленген тәртіппен талап етілсе;
- егер құпия ақпаратты жария ету Тараптың осы келісім-шарт бойынша міндеттемелерін орындауы үшін қажет болған жағдайда;
- сұрау салушы орган қолданыстағы заңнамада көзделген барлық формальдылықтарды сақтаған жағдайда, құқық қорғау органдарын қоса алғанда, осындай сұрау салуға уәкілетті мемлекеттік органдардың талабы бойынша.
9.4. Осы келісім-шарттың қолданылуы тоқтатылғаннан немесе орындаудан бас тартқаннан кейін, тараптардың құпиялылықты сақтау жөніндегі міндеттемелері келесі 5 (бес) жыл ішінде қолданылады.

10. ХАБАРЛАМАЛАР МЕН ЕСКЕРТУЛЕР
10.1. Осы келісім-шартта көзделетін хабарламалар мен ескертулерді Тараптар кез келген байланыс құралы бойынша, оның ішінде электрондық пошта немесе мессенджерлер арқылы жібере алады.
10.2. Тараптар өз мекен-жайын, байланыс деректерін, банк деректемелерін өзгерткен жағдайда, олар бұл туралы осындай өзгерістен кейін 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей бір-бірін хабардар етуге тиіс.
10.3. Тараптар кез келген байланыс құралы бойынша, оның ішінде электрондық пошта немесе мессенджерлер арқылы келіп түсетін құжаттарды, егер оларға Тараптардың уәкілетті өкілдері қол қойған болса, қабылдайды және таниды.

11. ӨЗГЕ ДЕ ШАРТТАР
11.1. Осы Шартты өзінің акцептеуімен және платформада тиісті нысанды толтырумен Тапсырыс беруші Орындаушыға оның дербес деректерін өңдеуге келісім береді және құқық береді, оның ішінде: дербес деректерді деректер базасына орналастыру (бұл туралы қосымша хабарламай), деректерді өмір бойы сақтауды, оларды жинақтауды, жаңартуды, өзгертуді жүзеге асыру (қажеттілігіне қарай). Орындаушы деректерді үшінші тұлғалардың рұқсатсыз қол жеткізуінен қорғауды қамтамасыз етуге, деректерді кез келген үшінші тарапқа таратпауға және бермеуге (орындаушы көрсетілген мақсаттар үшін деректерді тікелей өңдеуді жүзеге асыруға уәкілетті тұлғаларға, сондай-ақ құзыретті мемлекеттік органның / органдардың және құқық қорғау органдарының міндетті сұрау салуына деректерді беруден басқа) міндеттенеді.
11.2. Тапсырыс берушіге кез келген материалдар мен контентті, оның ішінде кез келген материалдар мен контентті жалпы жұрттың назарына пайдалануға, жаңғыртуға, кез келген тәсілмен таратуға, көшіруге, көпшілікке көрсетуге, эфирге беруге, аударуға, қайта жасауға немесе кез келген өзге тәсілдермен қандай да бір мақсатта пайдалануға тыйым салынады. Тапсырыс беруші Орындаушы Тапсырыс берушіге рұқсат берген жеке кабинеттен пароль мен логин бермеуге, сатпауға, қайта сатпауға, үшінші тұлғаларға таратпауға міндеттенеді.
11.3. Осы келісім-шарттың қолданылуын тоқтату, ол бойынша тараптардың міндеттемелерін тоқтатуға әкеп соғады, бірақ егер бұзушылық Тараптар осы келісім-шарттың талаптарын орындау кезінде орын алса, тараптарды оны бұзғаны үшін жауапкершіліктен босатпайды.
11.4. Осы келісім-шарт қазақ және орыс тілдерінде жасалды. Осы келісім-шарт талаптарының мағыналық мазмұнында әр түрлі оқулар немесе қандай да бір сәйкессіздіктер туындаған жағдайда, осы келісім-шарттың орыс тіліндегі мәтіні басымдыққа ие болады.
Made on
Tilda